Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Търгове и обявления > ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ > ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед №И-27/27.11.2017г.
ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед №И-27/27.11.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е 

 

Община Мадан, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава че със Заповед №И-27 от 27.11.2017г. на Кмета на община Мадан се разрешава изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/  за обект „Пристройка към съществуваща сграда за жилище“ в УПИ VII-190 в кв.29, гр.Мадан, община Мадан.

 Съгласно изготвената скица-проект се предлага промяна на застроителния план за УПИ VII-190.

Предлага се свързано застрояване на границата с УПИ IV-191 в кв.29.

Увеличават се показателите за плътност на застрояване и коефицентът на интензивност в съответствие с Глава десета от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ - за смесени многофункционални зони.

 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.