Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > За общината > Екология
За общината - Екология
Община Мадан има разработена Програма за опазване на околната среда 2004-2007 г., на основание чл. 79 от Закона за опазване на околната среда, в съответствие с т. 2.10 от стратегията за икономическо стабилизиране и развитие на Смолянска област и е в отговор на обществената необходимост от осъществяване на планова, открита и предсказуема политика в областта на околната среда. Община Мадан е сертифицирана по ISO14001:2004- Система за управление на околна среда.

 Основните принципи, които са залегнали в нея, са:

  • принципът на превантивните мерки - използване достиженията на науката с цел намаляване рисковете за хората и околната среда;
  • принципът на "Замърсителят плаща" - на всички нива разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване да се носят от отговорните за причиняването им;
  • принципът, че защитата на околната среда е обща задача на административните органи и гражданите;
  • принципът на интегрирането, който означава, че опазването на околната среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно, и че екологичните аспекти трябва винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на политиката в много области, като транспорт, промишленост, енергетика, селско стопанство и др.

Органите на местната власт в гр. Мадан полагат усилия както да постигнат икономически и социален просперитет, така и за предотвратяване на екологични рискове и кризи.

 

КРАСИВО Е КОГАТО Е ЧИСТО

 Световна тенденция е количеството на отпадъците да нараства, въпреки намаляващото население, така е и в град Мадан.

Устойчивото управление на непрестанно растящите количества отпадъци е едно от най-сериозните предизвикателства пред съвременните общества. Паралелно с нарастването на обема генерирани отпадъци, нараства и тяхното разнообразие, сложност, токсичност и свързаните с това трудности и разходи по обезвреждането им.

Комисията по околна среда на Европейския парламент гласува решение, което задължава до 2020г. всички държави в ЕС да ограничат драстично количеството боклук, което пращат на сметищата. Това може да стане, като събираме отпадъците разделно. 

В Община Мадан от месец май 2007 година функционира система за разделно сметосъбиране на отпадъците от опаковки на база договор с „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД. Събраните разделно отпадъци се рециклират. Рециклирането може да снижи разходите ни за смет и да удължи живота на сметището, за целта трябва да събираме разделно. 

А как се събира разделно? 
* Хартия в син контейнер. 
* Метал и пластмаса в жълт. 
* Стъкло в зелен.

За всеки тон разделно събрани суровини ЕКОПАК ще направи дарение в инфраструктурата и подобряване на околната среда. 

За 2008 година жителите на град Мадан са събрали 2 тона годни за рециклиране суровини: 2 тона хартиени и картонени опаковки за които ЕКОПАК дари 20 броя дървета.

 

Призоваваме Ви! Събирайте разделно!
* Защото сметището ще функционира по-дълго време.
* Ще се подобри инфрастуктурата в град Мадан. 
* Град Мадан ще е по-красив, защото красиво е когато е чисто.

Мнения сигнали и предложения: 
Общинска администрация – Мадан, 
ул.”Обединение”№14, етаж 3, стая 308, 
Жалби: етаж 3, стая 301, 
Тел: 0308 9-80-60/301; madanoba@gmail.com

Брошура - Изтегли и разпечатай: Лист 1 (pdf) и Лист 2 (pdf)


OБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА - прочети / изтегли документа