Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Услуги > ГРАО
ГРАО
Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
 
Издаване на препис - извлечение от акт за смърт – за първи път
 
Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 
Издаване на удостоверение за наследници
 
Издаване на удостоверение за семейно положение
 
Издаване на удостоверение за родствени връзки
 
Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство
 
Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице
 
Издаване на удостоверение за многодетна майка
 
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 
Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
 
Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес
 
Припознаване на дете
 
Възстановяване и промяна на име
 
Съставяне на актовете за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в ч
 
Справка за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
 
Удостоверяване на данни и справки по регистрите за гражданско състояние за минали години за град Мад