Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Услуги > Всички
Услуги
Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
 
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
 
Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
 
Издаване на препис - извлечение от акт за смърт – за първи път
 
Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
 
Издаване на удостоверение за наследници
 
Издаване на удостоверение за семейно положение
 
Издаване на удостоверение за родствени връзки
 
Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство
 
Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице
 
Издаване на удостоверение за многодетна майка
 
Издаване на удостоверение за постоянен адрес
 
Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес
 
Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес
 
Припознаване на дете
 
Възстановяване и промяна на име
 
Съставяне на актовете за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в ч
 
Справка за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
 
Удостоверяване на данни и справки по регистрите за гражданско състояние за минали години за град Мад
 
БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ
 
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 
Издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси
 
Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство
 
Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
 
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил
 
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
 
Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък
 
Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
 
Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство
 
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 
Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка
 
Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали
 
Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности
 
Изготвяне на Работно време на ЗОХ
 
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
 
Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз
 
Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии
 
Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти
 
Регистрация на пчелни семейства
 
Регистрация на домашни кучета
 
Маркиране на дървени материали и дърва при транспортиране
 
Издаване на позволително за транспортиране на дървесина
 
Услуга с камион
 
Услуга с багер
 
Услуга за извозване с контейнер
 
Услуга с валяк
 
Косене с коса
 
Косене с тревокосачка
 
Резитба на храсти
 
Резитба на жив плет
 
Засаждане на дървета без посадъчен материал
 
Засаждане на храсти без посадъчен материал
 
Ползване на зали общинска собственост – ОбА, ОбС
 
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 
Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план
 
Издаване на удостоверение по чл.13 от ППЗСЗЗ и скица, относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 
Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж, чл.181 от ЗУТ
 
Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 
Съгласуване и разглеждане на инвестиционни /идейни, технически и работни/ проекти, по които се издава разрешение за строеж
 
Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура
 
Допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план
 
Издаване на разрешение за строеж
 
Удостоверения за идентичност на имот
 
Приемане и заверяване на екзекутивна документация
 
Издаване на скица за недвижим имот
 
Издаване на удостоверение за граници на недвижим имот/Регулационно положение/
 
Допълване на одобрен кадастрален план /Акт за непълноти игрешки/
 
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАДАН 2011-2015 г.
 
Съгласуване на междинна и начална спирка на международни автобусни линии.
 
Издаване на карти за пътуване на ученици до 16 год. възраст със специализиран транспорт.
 
Издаване на карти за пътуване на деца до 7 год. възраст по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт.
 
Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти.
 
МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ И МЕЖДУГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2015 г.
 
Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС
 
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАДАН 2015 - 2019 г.
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2016 г.
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА МАДАН, 2014 г.
 
ХАРТА НА КЛИЕНТА