Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > Услуги > Технически услуги
Технически услуги
Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план
 
Издаване на удостоверение по чл.13 от ППЗСЗЗ и скица, относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 
Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж, чл.181 от ЗУТ
 
Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 
Съгласуване и разглеждане на инвестиционни /идейни, технически и работни/ проекти, по които се издава разрешение за строеж
 
Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура
 
Допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план
 
Издаване на разрешение за строеж
 
Удостоверения за идентичност на имот
 
Приемане и заверяване на екзекутивна документация
 
Издаване на скица за недвижим имот
 
Издаване на удостоверение за граници на недвижим имот/Регулационно положение/
 
Допълване на одобрен кадастрален план /Акт за непълноти игрешки/